BEREIKBARE EN LEEFBARE DORPEN

21 September 2012

Groen wil een aangename gemeente met hoge leefkwaliteit. Dat kan alleen als we op een doordachte manier omgaan met de mobiliteit. Groen wil voor onze gemeente absoluut de kaart van duurzame mobiliteit trekken. Een integrale aanpak is nodig, want slimme plannen voor het verkeer houden rekening met alle verkeersdeelnemers samen. Een doordacht mobiliteitsbeleid is afgestemd op wat er in andere beleidsdomeinen is gepland. Groen zet in op nabijheid, op rustige woonomgevingen, op milieuvriendelijk vervoer en op verkeersinrichting in functie van veiligheid en duurzaamheid. Een sterk openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van duurzame mobiliteit. Groen wil alle krachten bundelen om te bekomen dat de Lijn de afschaffing van buslijnen ongedaan maakt of minstens afdoende alternatieven aanbiedt. Groen wil ook dat de gemeente verregaande initiatieven neemt om carpoolen aantrekkelijk te maken. Dit kan door carpoolparkings met fietsstallingen te voorzien en door gebruik te maken van moderne middelen om mensen met eenzelfde verplaatsingspatroon met mekaar in contact te brengen.Nabijheid is de beste basismobiliteit

Een goed mobiliteitsbeleid is niet mogelijk zonder een goed ruimtelijk beleid. We willen wonen, werken, school lopen, winkelen en recreatie dichter bij elkaar brengen, zodat minder (auto-)verplaatsingen nodig zijn. Door logische keuzes kunnen we heel wat afstanden verkorten: van thuis naar de school of de sportvereniging, naar de plek waar we winkelen, eventueel naar de plaats waar we werken.

Wonen in het centrum 

Afstanden verkorten kun je door nieuwe woningen te plannen in de bestaande woonkernen nabij de dorpskern. Grote Heide is hier een voorbeeld van. Deze nog onbebouwde percelen op wandelafstand van het centrum krijgen een woonfunctie. We willen de onbebouwde gronden in de woonkernen activeren, en het centrum-wonen ook financieel aantrekkelijker maken zodat meer mensen wonen op wandel- en fietsafstand van winkel, school en sport.

Winkelen in de buurt

Men kan ook de afstanden verkorten door het basisaanbod aan diensten te verzekeren, door een versterking van de kleinhandel, door een actieplan voor buurtwinkels, door het bevorderen van de dienstverlening aan huis en door het gebruik van verdeelpunten in de onmiddellijke buurt. Groen zet daarom in op versterking van de lokale economie.

Efficiënte werktijd

Voor een heel aantal jobs zijn er mogelijkheid om van thuis uit te werken. Het aantal woon-werk-verplaatsingen wordt hierdoor verminderd en de combinatie werk en gezin vergemakkelijkt. Groen wil nagaan of er in onze gemeente nood is aan een gezamenlijke werkplek voor telewerk op fietsafstand die de elementaire uitrusting van een kantoor en een aantal basisvoorzieningen biedt.

Geef de straat terug aan de bewoners

Groen is ambitieus en ijvert voor een snelheidsbeperking tot 30 km/u in de dorpskernen. We willen het doorgaand verkeer ontraden in woonwijken. Bij de (her)aanleg van woonwijken (zoals Grote Heide) willen we systematisch kiezen voor woonerven (max. 20 km/u waarbij de voetganger altijd voorrang heeft) en ruime, comfortabele fietsvoorzieningen.

In de plaats van steeds meer zones voor parkeren met bewonerskaart te reserveren, wil Groen een 'groene mobiliteitskaart' in het leven roepen. De gemeente stimuleert dan bijvoorbeeld het van de hand doen van de tweede wagen door financieel tussen te komen bij de aankoop van een busabonnement of bij lidmaatschap van een organisatie van autodelen. De mobiliteitskaart zou ook gebruikt kunnen worden voor korting bij fietsherstellingen.

Groen wil de wenselijkheid van een gemeentelijke mobiliteitswinkel onderzoeken. De  informatie over carpoolen, autodelen, mobiliteitskaart en verkeersveiligheid zou daar beschikbaar kunnen zijn. Dit zou ook het meldpunt kunnen zijn voor vragen rond de kwaliteit van fietspaden of de signalisatie en veiligheid bij wegenwerken. De mobiliteitswinkel verwelkomt nieuwe bewoners met een pakket aan informatie en stimuleert hen in het gebruik van duurzaam vervoer.

Bewoners kunnen zelf voorstellen een deel van een wijk of zelfs een hele wijk op bepaalde momenten autovrij te maken. Speelstraten moeten ook mogelijk zijn buiten de grote vakantie en kunnen uitgroeien tot echte buurtstraten.

Milieuvriendelijk vervoer

Er zijn tal van maatregelen in lokaal vervoer om fietsers en voetgangers op de eerste plaats te zetten, onder meer het inrichten van fiets- en voetgangersvriendelijke infrastructuur en bijvoorbeeld obstakelvrije wandelruimtes voor wie minder mobiel is. Een voetpad moet ook voor mensen met een rolstoel of een kinderwagen breed en comfortabel genoeg zijn, een kruispunt ook voor kinderen en slechtzienden overzichtelijk en ook oversteekbaar voor ouderen. Verkeersborden moeten goed zichtbaar en duidelijk  zijn. Het Vademecum Voetgangersvoorzieningen en het Vademecum Fietsvoorzieningen zijn hiervoor de norm.

Met een globaal fietsplan voor een fijnmazig netwerk van fietsroutes, comfortabele fietspaden die zomer en winter goed onderhouden worden, een herwaardering van de trage wegen, uniforme bewegwijzering, meer fietsrekken, oplaadplaatsen voor elektrische fietsen, publieke fietspompen willen we bereiken dat Bonheiden-Rijmenam een echte fietsgemeente wordt.  Ook een samenaankoop van elektrische fietsen kan mensen aanzetten tot fietsgebruik voor iets langere afstanden. We willen fietsen naar werk, school, winkel en recreatie stimuleren en de campagne 'Met belgerinkel naar de winkel' ondersteunen.

We vinden het belangrijk dat bij bouwvergunningen voor appartementen ook aandacht besteed wordt aan een gemakkelijk bereikbare en veilige fietsenstalling. Groen wil bedrijven en ondernemingen ertoe aanzetten en meehelpen om een efficiënt bedrijfsvervoersplan uit te tekenen, waarbij bijvoorbeeld ook aan bedrijfsfietsen en fietsvergoedingen wordt gedacht. De gemeentelijke diensten dienen hier het voorbeeld te geven.

Waar kortere wegen gevonden kunnen worden voor de fiets, willen we het overleg aangaan en vernieuwende keuzes maken: waar is het aangewezen om fietspaden langs bestaande rijbanen uit te bouwen, waar is het korter of veiliger om een van de rijbaan gescheiden fietspad in te richten?  Hiervoor is overleg met de Fietsersbond aangewezen.

Veiligheid staat voorop

We willen meer aandacht schenken aan de verkeersveilige bereikbaarheid van scholen. Hiervoor is niet alleen een veilige schoolomgeving nodig, maar ook aangepast gedrag van alle verkeersdeelnemers.

Het doordacht inrichten van kruispunten, het aanbieden van kwalitatieve fietseducatie en opmaak van fietsroutekaarten voor de schoolgaande jeugd bevorderen eveneens de veiligheid.

Kiezen voor duurzame verkeersinrichting

Bij de (her-)inrichting van de openbare weg is het belangrijk om verschillende vragen ineens aan te pakken: het verhogen van de veiligheid, een vlottere doorgang voor openbaar vervoer en fiets garanderen, het verduidelijken van de signalisatie door het wegnemen van overbodige verkeersborden. Voor Groen betekent duurzame verkeersinrichting dat men rekening houdt met ecologische uitgangspunten. Zo vergt een patroon van gekleurde stenen voor een autoluwe zone minder onderhoud dan geschilderde lijnen of is de aanleg van een groene boord of een lage haag een nuttige, milieuvriendelijke afbakening tussen rijweg en fietspad. Ook zijn in de nabijheid van de natuurgebieden aangepaste lichtplannen met lage verlichtingspalen aangewezen. En voor het winterplan, inclusief het prioritaire strooiplan, kan men samenwerken met natuurverenigingen om het gebruik van strooizout zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Voor Groen gaan leefbaarheid en verkeersveiligheid hand in hand met investeren in goede ruimtelijke ordening.

 Terug naar overzicht programma GROEN Bonheiden-Rijmenam