Energie en klimaat

Nog meer zelfvoorzienend worden, klimaatneutraliteit ambiëren, dat is het absolute minimum dat we willen bereiken tegen 2030. Een integrale uitvoering van het -door de gemeenteraad unaniem goedgekeurde- klimaatactieplan is daarom een goede vertrekbasis.

Veel inzetten op zon maar niet ten koste van de bomen, we leveren geen kapvergunningen af voor PV – installaties. Carports en overdekte parkings, publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen, zelfs overdekte fietsenstallingen kunnen PV panelen opvangen. Als gemeente kunnen we hernieuwbare energieopdrachten trachten uit te besteden aan een coöperatieve, zo kan elke burger participeren!

We willen een fossielvrije gemeente worden. Vanaf 2019 moeten alle overheidsgebouwen 'Bijna Energieneutraal' gebouwd worden. We zetten onze ambitie scherper en streven naar klimaatneutraliteit van alle overheidsgebouwen tegen 2030.

En we zetten verder in op het verduurzamen van de mobiliteit van het gemeentelijk personeel en bezoekers door radicaal te kiezen voor een elektrisch wagenpark. Groene werklieden werken waar het kan met machines zonder fossiele brandstoffen.

Na de grote droogte van zomer 2018 zijn we ons nog meer bewust hoe kostbaar water wel is! Grote Heide moet  daarom een 'waterneutrale wijk’ worden. Alle hemelwater wordt er ofwel gebruikt ofwel geïnfiltreerd in de bodem binnen de wijk. Er moet geen hemelwater afgevoerd worden. Regenwater is een gratis grondstof.

Ons gemiddeld drinkwaterverbruik is 100 liter per persoon per jaar. Voor slechts de helft van dit waterverbruik is drinkwaterkwaliteit nodig. Voor de was, het toilet of het begieten van de tuin kan gemakkelijk overgeschakeld worden op andere waterbronnen zoals de regenwaterput. Er is dus nog zeer veel ruimte voor waterbesparende maatregelen.

Ook voor het hele grondgebied zou de opmaak van een hemelwaterplan en een duidelijke visie op het waterbeleid zinvol zijn. De rioleringswerken moeten alleszins aan hoog tempo worden verder gezet. We hopen dat onze partners Aquafin en Hidrorio voldoende middelen verkrijgen van de Vlaamse overheid.

Omdat het bovenlokale kader voor warmte nog onduidelijk is en te weinig ambitie toont, moeten we als lokaal bestuur de komende jaren een voortrekkersrol nemen als lokale warmte-regisseurs. Want warmte moet ons brengen naar een aardgasloze gemeente. De opmaak van een lokaal warmteplan op basis van energiedata, (mogelijke) warmtebronnen en typologieën van woningen kan ons veel vertellen. Uit zo'n warmteplan kunnen we een zoneringsplan ontwikkelen dat de verschillende warmte-mogelijkheden in kaart brengt voor verschillende wijken, verkavelingen, etc. Op basis daarvan kunnen we aan de slag om de lokale regelgeving aan te passen en samenwerkingen op te zetten.