Gemeenteraad keurt actieplan bijvriendelijke gemeente goed.

24 September 2016

  Gemeenteraad keurt actieplan bijvriendelijke gemeente goedBijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De land- en tuinbouw zijn voor een belangrijk deel aangewezen op natuurlijke bestuiving. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten. Daardoor dragen ze bij aan de biodiversiteit. De huidige biodiversiteitsproblematiek vereist een biodiversiteitsbeleid met een duidelijke visie. Lokale besturen kunnen een belangrijke rol spelen om biotopen in de gemeente te behouden, te verrijken en bijvriendelijk te beheren. Door sensibilisatieacties kunnen de individuele burger, landbouwer, groendienst, bedrijven en natuurbewegingen betrokken worden om samen van onze gemeente een bijvriendelijke omgeving te maken.

De gemeenteraad keurde vorig jaar al het Charter Bijvriendelijke gemeente goed. Nu geeft de raad zijn akkoord met het concrete lokale actieplan in het kader van dit charter.

 

Zo engageert de gemeente zich ertoe om op alle openbare plaatsen voor een stuifmeelrijke omgeving te zorgen. Bij elke aanleg van openbaar groen zal een verhoging van de biodiversiteit nagestreefd worden. Bij de aanplant van grassen, bloemen, struiken, heesters en bomen zullen de meest bijvriendelijke soorten gekozen worden.

 

Door het Charter Bijvriendelijke gemeente bekend te maken, willen we ook de inwoners van Bonheiden oproepen en ondersteunen om zelf actie te ondernemen en hun tuin bijvriendelijk in te richten. Dit kan door de juiste keuze van planten, maar ook een bijenhotel is een goed idee. Zolang de voorraad strekt kunnen de inwoners gratis bijvriendelijk bloemenzaad afhalen op de gemeente.

 

Door het gebruik van pesticiden te vermijden, help je de bijen ook een flink stuk vooruit. De gemeente zelf gaat al voor een nulgebruik maar ze wil ook de burgers aansporen om zo veel mogelijk alternatieven te gebruiken. Ecologisch tuinieren wordt aangemoedigd. De vlindertuin doet dienst als demotuin en de moestuin aan de Krankhoeve als praktijkplek.

 

Ook bedrijven zullen gestimuleerd worden om op een deel van hun terrein bijvriendelijke bloemen te zaaien.

?

?