Naar minder kansarmoede, ook in Bonheiden!

28 September 2020

Naar minder kansarmoede, ook in Bonheiden!

Naar minder kansarmoede in Bonheiden en Rijmenam.

Net vandaag 28 september publiceerde de krant Het Nieuwsblad dat de armoede de laatste 12 jaar in 275  van de 300 Vlaamse gemeenten is gestegen. Eerder werden er al door Kind & Gezin officiële cijfers bekendgemaakt die stelden dat de kansarmoede bij kinderen in Bonheiden in de periode 2009 - 2019 fors is gestegen, van 0,8 naar 7%!

Na enig opzoekingswerk komt Groen voorzitter Leo Moons uit op 188 kinderen of jongeren, dat zijn er 188 teveel! Het is tijd voor een duidelijk beleidsplan om deze cijfers te doen dalen.

 

Toch even kort duidelijk maken wat kansarmoede is? Kind & Gezin definieert kansarmoede als een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid en huisvesting.

 Op basis van deze definitie bekijken ze de situatie voor 6 verschillende levensdomeinen/dimensies.

Het gaat om:

  • het maandinkomen van het gezin,
  • de opleiding van de ouders,
  • de arbeidssituatie van de ouders,
  • de kwaliteit van de huisvesting,
  • het stimulatieniveau van de kinderen,
  • de gezondheid.

Per levensdomein werd een ondergrens bepaald. Elk criterium wordt afzonderlijk beoordeeld. Wanneer de leefomstandigheden van een gezin bij 3 of meer van deze 6 criteria zich op of onder de ondergrens bevinden, dan spreken we over kansarmoede in het gezin.

In de cijfers die in de Lokale armoedebarometer gepubliceerd werden scoort Bonheiden helaas negatief :

Bonheiden krijgt een score -1,  een sterke stijging van het aantal personen met een leefloon. Uit de meest recente gegevens van de OCMW’s blijkt dat de corona-crisis leidt tot meer aanvragen voor een leefloon. 

Bonheiden krijgt een score -2: negatieve evoluties in de werkloosheid.

Bonheiden krijgt een score -2 voor de toename van de kandidaat huurders, wat een forse stijging betekent.

Bonheiden krijgt een score +1 voor toename sociale woningbouw. Een rechtstreeks gevolg van de realisatie van de 19 wooneenheden in de Zwarte Leeuwstraat die enkele jaren geleden zijn gebouwd.

Groen heeft heel wat vragen aan schepen Hilde Schueremans, tevens ook voorzitter van het OCMW. Welke middelen zal het vast bureau uittrekken om echt zicht te krijgen op die kinderen en jongeren? Welke maatregelen zal het OCMW nemen om die gezinnen die onder de ondergrens vallen van één van de levensdomeinen te ondersteunen en te zorgen dat hun levenskwaliteit verbetert? Heeft het OCMW middelen kunnen verkrijgen die minister Beke heeft beloofd?

Om een antwoord te verkrijgen op deze vragen, wil Groen dat er voor de periode 2021-2025 een duidelijk beleidsplan ( acties én budgetten ) wordt opgemaakt om de kansarmoede bij kinderen en jongeren in onze gemeente aan te pakken. We kaarten dit alvast aan op de eerstvolgende Raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 30 september.