Realisaties na 3 jaar bestuur

20 Januari 2016

2013 * overdracht bosbeheer gemeentelijke bossenaan Natuurpunt * opname van duurzame items in reglement wijkfeesten

* opstart ontwerp 'aanleg vlindertuin als bij- en vlindervriendelijke tuin'
* gemeente levert constructieve bijdrage aan de uitwerking van het Gewestelijk RUP ( creatie van natuurgebieden )
* plaatsing nieuw fietsrek Dorp Bonheiden
* elke doodlopende straat die doorloopt voor fietsers en voetgangers krijgen extra signalisatie op verkeersbod als doorlopende straten
* aankoop geluidsmeter voro registratie op fuiven in onze gemeente ( preventie gehoorschade )
opstart aanwervingen werftoezichter, milieuambtenaar
*herziening organogram van het gemeentepersoneel ( juiste man op juiste plaats , nieuwe functies ifv noden dienstverlening )
*ondertekening van een fuifcharter
*huur elektrisch voertuig via Eandis als proefproject voor uitvoeringsdienst
*1 ste steenlegging kleuterschool
*aankoop duurzamere kerstverlichting
*heropstart inrichting site en plein de krekel - nieuw ontwerp
*uitvoeren van een gebruikersonderzoek POB
*nieuwe aanpak beleid rond zwerfkatten
*engagement charter 'goe gespeeld'
*deelname aan de zuiddag
*ontwerp en realisatie van een groenere inrichting parking de Meent
*opstart proces voor de reorganisatie onthaalfunctie alle gemeentediensten
*gebruik kraantjeswater door gemeentepersoneel ipv flessenwater
*organisatie teamdag voltallige personeel

2014
*opstart Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde woningen
*opstart van de vergroening begraafplaats Bonheiden
*opmaak bestek en gunning van duurzame poetsprodukten
*aanleg van een basketpleintje aan de Mart/Kleinbeeklei
*herziening riolering Brouwersdreef : ander aanpak waardoor heel wat bomen worden gespaard
*opstart Mozaïek, intergemeentelijke vereniging voor POB en cultuur
*opmaak en afwerking actieplan zwerfvuil
*afwerking RUP gestelhoflei - KMO zone
*samenstelling stuurgroep ikv engagement rond charter 'goe gespeeld'
*nieuwe bermbeheersplan
*beslissing om voortaan milieuvriendelijke brandstof te gebruiken voor kleine machines
*opstart aanwerving patrimoniumbeheerder/vrijetijdscoördinator/ hoofd intern beleid en organisatie
*verfraaiing Wereldwinkel ( schilderwerken binnen, luiken buiten )
*uittekenen van een vrachtverkeerroute over grondgebeid Bonheiden
*aankoopvan software voor notulenbeheer
*opmaak broeikasgasrapport over onze CO² uitstoot
*principieel akkoord over de ondertekening van de burgemeestersconvenant
*uitbreiding van KJV naar alle Bonheidense scholen(bib) en gratis verdelen van *jeugdboeken aan scholen
*aankoop speeltuig voor kinderen met handicap ( kastanjebos )
*ondertekening charter bijvriendelijke gemeente
*opstart van een boekendienst voor Den olm
*project 'gezonde lucht in de burelen' : metingen en plaatsen planten in burelen
*uitvoeren van een verzekeringsaudit voor alle verzekeringen van gemeente en politie
*nulgebruik pesticiden : indeling gemeente in onkruidklassen
*viering 5j POB
*realisatie communicatiecampagne rond zwerfvuil
*ondersteuning Bonheiden4Vredeseilanden
*screening bouwdossier KJOC door kamp C
*beslsiing bij aankoop van nieuwe voertuigen - uitbouw milieuvriendelijker wagenpark
*opstart project boekbaby's in bib.
*opstart Faire trade fietstocht

2015
*uitvoering van een studie om site de krekel CO² neutraal te krijgen
*toelating aan briefschrijfkern amnesty international om maandelijks in de bib. af te spreken
*afspraak om gezamenlijke activiteiten over Noord-Zuid met Bodukapgemeenten te organiseren
*inplanting /vervanging 30 bomen parking de Krekel
*opstart opwaardering van de onverharde weg cassenbroek/heidijkstraat
*nieuw gemeentelijke initiatief om onze vrijwilligers te bedanken
*de eerste fietsstraten in Rijmenam
*opstart en onderzoek naar deelname in prject autodelen/cambio
*opmaak van een communicatieplan over nulgebruik pesticiden
*aankoop heetwater machine tegen onkruid
*realisatie samenaankoop fietsen personeel
*plaatsing van een nieuwe inleverbox bib.
*site Olmenlaan, bouw van nieuwe sociale woningen
*migratie van gemeentelijke servers naar Cipal
*nieuwe reglement zwerfvuil waardoor er meer opruimmomenten komen en meer verenigingen gesubsidieerd worden om op te ruimen
*nieuw subsidiereglement voor noord-zuid projecten
*plaatsing van een gedenkboom begraafplaats Bonheiden
*realisatie vergroening strooiweide Bonheiden
*herstel dak dodenhuisje begraafplaats Bonheiden
*verfraaiing dorpskern met nieuwe bomen - boomvakken 
*realisatie 1km haagplant rijmenamseweg
*deelname 'week van de bi'j met opening vlindertuin die afgewerkt is
*bijvriendelijke gemeente provincie antwerpen
*ondertekening charter sterk fietsbeleid
*opstart herziening beheersplan domein Sluyts
*GROS nieuwe statuten en HR :  adviesraad Noord-zuid verbreden
*project dienstverleningsconcept opstarten ( ism cipal )
*realisatie RUP krankhoeve
*realisatie RUP imelda
*realisatie RUP rijmenam dorp