Samenleven

Hoe zorgen we dat we nog beter met elkaar kunnen samenleven in onze gemeente? Want burgers zijn mondig en laten zich graag horen als het niet naar hun zin is. Maar burgers zijn ook creatief en kennen als de beste de situatie in hun straat of wijk. Daarom willen we meer burgerbetrokkenheid en het actief burgerschap promoten.

Elke inwoner mag ook weten waarvoor de gemeente de belastinggelden inzet. We zoeken naar medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van burgerbegroting en wijkbudgetten :

- We willen mensen samen iets laten doen want het is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten kunnen we actief burgerinitiatieven ondersteunen en voorzien waar nodig logistieke en/of personele ondersteuning door de gemeente. Wijkbudgetten voor initiatieven die een duidelijk positief effect hebben op de buurt moeten zeker kunnen.

- We denken aan een systeem van wijkambassadeurs die in nauw contact staan met de wijkbewoners. Samen kunnen we initiatieven ontwikkelen en behoeften kenbaar maken.

- Of kunnen burgers uit een straat of wijk zelf beslissen over een deel van het lokale budget, met een burgerbegroting ? Een percentage van het gemeentelijk werkingsbudget leggen we in handen van de inwoners en zij beslissen welke thema’s ze belangrijk vinden en hoeveel geld ze hieraan willen geven. Vervolgens kunnen burgers projecten indienen om dit geld te besteden. Tijdens een soort burgerbegrotingsfestival maken inwoners een definitieve keuze over welk project wordt uitgevoerd.

 

Participatie, Groen luistert...

We willen daadwerkelijk inzetten op participatie want goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten.

Bij de opmaak van het RUP Bonheiden Centrum en het klimaatactieplan kozen we reeds voor participatieprocessen. Die weg willen we verder inslaan via verschillende methodes zoals het “ontwerpend onderzoek”. Ontwerpend onderzoek is een techniek die ‘ruimtelijk ontwerp’ en ‘onderzoek’ combineert, om zo de toekomst van verschillende ruimtelijke scenario’s te verbeelden. Door gebruik te maken van verschillende thematische kaarten, maquettes, 3-dimensionele schetsen of foto’s van buitenlandse voorbeelden, kun je de uiteenlopende mogelijkheden voor de inrichting van een gebied in beeld brengen. Voor een goed ontwerpend onderzoek betrekken we verschillende experten en belanghebbenden: stedenbouwkundigen, architecten, verkeersdeskundigen, mensen die de geschiedenis van het gebied kennen, bewoners, eigenaars, allerlei verenigingen,… Zo weerspiegelt het ontwerpend onderzoek de verschillende meningen en belangen in de samenleving.

 

Er wonen heel wat vrijwilligers in onze gemeente. Met een lokaal vrijwilligersbeleid tonen we dat we het echt menen met het engagement van onze mensen. Een overzicht van het aanbod voor vrijwilligers bij alle organisaties in Bonheiden of Rijmenam op onze website, een eigen aanbod aan vrijwilligerswerk bij de lokale diensten, een vormingsaanbod dat steunt op vrijwilligers. Een open houding naar al deze burgers is cruciaal.

Feesten, festivals en andere evenementen brengen mensen samen. Ze zijn een middel om op lokale schaal dynamiek en samenleven te bevorderen. Een verdere uitbouw van een duidelijk en toegankelijk evenementenloket, een centraal aanspreekpunt voor initiatiefnemers van feesten, zorgt ervoor dat de drempel om iets te organiseren verlaagt. Bottom-up ideeën geven we graag een duwtje in de rug via logistieke en financiële ondersteuning. Een geefmarkt, een ruilkast of een inhuldiging van een nieuw speeltuigje in de straat, sportieve battles, mensen samenbrengen aan een mobiele ontbijttafel of een pop-up praatterras, het verhoogt allemaal de sociale omgang en werkt tegen verzuring.

Tot slot vinden we het debat op de gemeenteraad erg belangrijk en willen elke openbare zitting van de gemeenteraad starten met een actualiteitsdebat waar elke fractie zijn standpunten kan geven over een actueel thema.