Voorstel gemeentelijke opvang vluchtelingen

22 September 2015

Voorstel betreffende opvang vluchtelingen uit oorlogsgebieden vanwege de Groen-fractie. dd. 10 september 2015  

Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten, in het bijzonder Syrië en Irak, heeft staatssecretaris Theo Francken recentelijk laten blijken dat hij een beroep wil doen op de gemeenten en OCMW's voor de opvang van vluchtelingen. Hij wil 1600 extra plaatsen creëren bij steden en gemeenten. Het is onze overtuiging dat Bonheiden niet aan de kant mag blijven staan en haar verantwoordelijkheid dient op te nemen. We dringen er daarom sterk op aan om één of meerdere van de volgende pistes te onderzoeken:

 

  1. Uitbreiding van Lokale Opvanginitiatieven (LOI): In onze gemeente hebben we reeds een Lokaal Opvanginitiatief. Gezien de huidige crisis vraagt de Groen-fractie aan het college om te bekijken of er toch een uitbreiding kan voorzien worden, en dit op relatief korte termijn. Het OCMW krijgt een toelage per opvangplaats van Fedasil. Een regiocoördinator van Fedasil (voor Vlaanderen: Evert Jan Witteveen ? [email protected] ? 09 235 48 60) kan de gemeente hier trouwens begeleiden.

 

  1. Is het tijdelijk oprichten van collectief opvangcentrum mogelijk:  Misschien is er in een rusthuis, of in het ziekenhuis,? een ruimte die eventueel tijdelijk zou kunnen gebruikt worden als opvangcentrum?

Extra meubilair kan je bevragen via de Kringwinkel. Kleding via de kledinginzamelaars in onze gemeente of het Bergske in Rijmenam. Eten kan voorzien worden door den Olm of Imelda ?

Kunnen we kinderen school laten lopen in Gekko of Gebo ? Kan het OCMW de vluchtelingen administratief ondersteunen ?

 

  1. Is opvang in leegstaande panden van particulieren een mogelijkheid ? Veel burgers zijn begaan met het lot van de vluchtelingen. Ook in Bonheiden zijn er allicht mensen bereid om een leegstaande woning waarvan zij de eigenaar zijn, ter beschikking te stellen. De Groen-fractie vraagt aan het college om contact op te nemen met eigenaars van leegstaande panden en met hen een overeenkomst te sluiten om de asielzoekers te laten verblijven in deze leegstaande woningen. Dit kan zowel voor een LOI of voor opvang van erkende vluchtelingen. In het geval van een LOI kan de woning worden gehuurd via het OCMW of het Sociaal verhuurkantoor ?

Voor erkende vluchtelingen kan het OCMW of het Sociaal verhuurkantoor eventueel huurder zijn en de woning daarna doorverhuren ? Dit zorgt voor een garantie voor de verhuurder.

Misschien kunnen ook projectontwikkelaars of bedrijven die mogelijks een leegstaand pand hebben, worden aangesproken. Naast humanitaire overwegingen, kan een mogelijk argument zijn dat de leegstandsheffing wegvalt ?

Of willen we als bestuur voorzien in een financiële compensatie voor het gebruik van water, gas,?

 

  1. Wil de gemeente een centraal informatiepunt organiseren voor de bewoners: Heel wat burgers van Bonheiden willen hun steentje bijdragen, maar vinden niet gemakkelijk hun weg. De Groen-fractie vraagt om een informatiepunt met coördinatieambtenaar te creëren waarbij burgers terecht kunnen met al hun vragen, bijvoorbeeld waar ze best terecht kunnen met hun ingezamelde kleren, waar ze zich vrijwillig kunnen inzetten, hoe ze hun leegstaande woning ter beschikking kunnen stellen, enz. De betrokken ambtenaar kan een inventaris maken van alle initiatieven van burgers, vzw's, organisaties,? die momenteel bezig zijn met inzamelacties, nood hebben aan vrijwilligers enz.. Op die manier kunnen vragers en aanbieders elkaar vinden via het informatiepunt.

 

  1. Kunnen we zowel asielzoekers als erkende vluchtelingen in de lokale gemeenschap betrekken ? Vluchtelingen die de asielprocedure nog doorlopen of reeds erkende vluchtelingen hebben vaak een traumatisch levensverhaal en komen terecht in een voor hen onbekende leefwereld. De Groen-fractie vraagt aan het college om samen met de jeugddienst, jeugdraad, cultuurdienst, cultuurraad, seniorenraad, sportdienst, sportraad,? te bekijken of er acties kunnen worden opgezet waarbij de vluchtelingen kunnen participeren in vrijetijdsactiviteiten. Ook de toeleiding, begeleiding en de laagdrempelige aard van de activiteiten is hierin belangrijk. Indien de deelname aan activiteiten een financiële bijdrage vraagt van de deelnemer, kan het OCMW hierin misschien tussenkomen via de vrijetijdscheque. Misschien wil een jeugdbeweging enkele jonge vluchtelingen laten meespelen of kunnen vrijwilligers enkele taallessen Nederlands verzorgen.

 

  1. Misschien kan er ook een algemeen meter- of peterschap worden uitgewerkt voor gezinnen of individuen in samenwerking met deze diensten en adviesraden. Gezien de aard van de asielaanvraag, zullen heel wat vluchtelingen langdurig in België verblijven; het is dus beter om hen meteen te betrekken in de lokale gemeenschap. Dit zorgt bovendien ook voor wederzijdse ontmoeting en bevordert wederzijds respect. Belangrijk is wel dat de vrijwilligers voldoende begeleid en ondersteund worden.

 

  1. Kan er tot slot voorzien worden in extra begeleiding voor de asielzoekers: Opvang (bed, bad, brood) alleen is soms niet voldoende. Het is cruciaal dat de asielzoekers voldoende begeleiding krijgen tijdens de asielprocedure, alsook medische hulp. Indien wordt overgegaan tot het creëren van extra plaatsen, op welke manier zal het OCMW deze extra opvang en begeleiding dan organiseren?

Kunnen hiervoor extra middelen en personeel worden vrijgemaakt?

 

We weten dat Bonheiden reeds inspanningen doet met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. We zijn ervan overtuigd dat er binnen de OCMWdiensten voldoende ruimte en expertise is om als gemeente mee verantwoordelijkheid te nemen in deze vluchtelingencrisis. Staatssecretaris Francken heeft bovendien bijkomende middelen beloofd uit het reservefonds van Fedasil.

Verder hadden we graag ook vernomen welke stappen concreet werden ondernomen naar aanleiding van de oproep die staatssecretaris Francken eind juni deed met betrekking tot de extra hervestigingsplaatsen.

Wij dringen er sterk op aan dat het college en het OCMW alle mogelijke inspanningen zal leveren om de vluchtelingen mee te helpen opvangen.

 

Namens de fractie Groen

Jan Fonderie -  Annick Van den Broeck - Barbara Maes

 

Ter inspiratie zetten we hier de link naar de stad Kortrijk :

http://www.kortrijk.be/nieuws/buddy-gezinnen-gezocht-voor-vluchtelingen