Water opvangen moet ook in Bonheiden kunnen!

05 Juli 2020

Water opvangen moet ook in Bonheiden kunnen!

Groen wil het wegstromen van water op bouwwerven in periode van droogte een halt toe roepen en burgers de kans geven het water te hergebruiken voor de tuin.

De voorbije jaren en helaas ook dit jaar kenden we de grootste droogte sinds 1893.

Door de klimaatverandering en verstoring  is verbetering niet direct in zicht. Bij mogelijk langere periodes van droogte is het daarom logisch dat het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen is boven het  lozen ervan in de riolering of een waterloop. 

"Bij de grote bouwwerf op de hoek Dorp-Domis de Semerpontlaan hebben we er toen alles aan gedaan om het opgepompte water te lozen in de gracht in plaats van het te laten wegvloeien in het riool." zegt Jan Fonderie. "Dat resulteerde in een overbrugging over het Dorp. Ontwikkelaars en aannemers staan echt wel open voor duurzamere maatregelen!"

Groen heeft daarom de gemeenteraad gevraagd actie te ondernemen.

Meer concreet wenst Groen dat bij elke vergunning of melding van bronbemaling een extra voorwaarde wordt geformuleerd :

Het opgepompte water dat niet terug in de grond wordt gebracht via infiltratievoorzieningen, dient voortaan verplicht te worden afgeleid naar een buffervat van minimum 1 m³ met een voor het publiek toegankelijk aftakpunt. Het buffervat moet worden voorzien van een overloop naar de dichtstbijzijnde gracht, waterloop of regenwaterafvoer. Indien deze te ver is gelegen of indien het technisch niet mogelijk is, kan worden geloosd in de openbare riolering. Op het buffervat moet duidelijk de tekst ‘’niet drinkbaar water “ worden aangebracht.

 

Volgens de bevoegde schepen is dit niet mogelijk, desondanks is deze praktijk al op verschillende werven in steden en gemeenten toegepast.

We betreuren dat dit bestuur bij elk voorstel om meer ambitie te tonen voor het klimaat steeds opnieuw erg vaag blijft in haar tegenvoorstellen. Uiteindelijk kwam het besluit uit de bus dat het college zich zal engageren om bij grote projecten in het kader van de grondbemalingen alternatieven te onderzoeken rond recyclage van water. 

En ondertussen stroomt het water verder het riool in en blijven we leidingwater gebruiken om planten en bomen te besproeien...het kan anders!