Weinig klimaatambitie in het meerjarenplan!

25 December 2019

Weinig klimaatambitie in het meerjarenplan!

Groen onthoudt zich bij de stemming over het meerjarenplan tijdens de laatste gemeenteraad van 2019.

Fractieleidster van Groen Bonheiden-Rijmenam Barbara Maes heeft 10 minuten gevraagd op de gemeenteraad van 18 december 2019 om onze bevindingen over het nieuwe meerjarenplan - het budget dat deze legislatuur zal worden uitgegeven - uit de doeken te doen.

We hadden véél vragen en véél opmerkingen, zegt fractieleidster Barbara Maes, maar al elke gemeenteraad worden onze vragen te vaak weinig duidelijk beantwoord en verdraaien standpunten zelfs tijdens de vergaderingen. We hebben ons de moeite bespaard om deze gemeenteraad over het meerjarenplan al onze vragen op tafel te leggen en verkozen om een algemene beschouwing te geven. We zullen de volgende vijf jaren nog veel vragen blijven stellen en ons oppositiewerk volhouden!

 

De integrale tekst van deze tussenkomst vind je hier :

Beste gemeenteraadsleden, beste college,

 

Vooraleer we overgaan tot de stemming van dit agendapunt wenst Groen toch even enkele zaken op een ‘rijtje’ te zetten. We bezorgen straks jullie dit document, om later nog eens na te lezen.

We zullen dit meerjarenplan niet afkeuren want :

We kunnen  in dit meerjarenplan vaststellen dat er toch veel 'groenere' punten instaan, allicht omdat onze raadsleden hun oppositiewerk goed gedaan hebben en jullie toch afgevoerde dossiers opnemen als een actie.

Verder stellen we veel verder gezet beleid vast zoals het fietsbeleid met inzet op de fietsroutes. Is er trouwens bewust gekozen om de term fietsstraat niet te gebruiken?  Verder ook de opwaardering van domein Sluyts, enkele klimaatacties en investeringen in het patrimonium,…. we kijken alvast uit naar de schaduwrijke zones die ook vermeld stonden in het klimaatactieplan. Het studiewerk en de uitrol van deze dossiers was eigenlijk lopende en allicht heeft de administratie  jullie kunnen overtuigen van het belang en de waarde ervan. We zijn er oprecht tevreden over.

Het meest opvallende is eigenlijk dat er erg weinig instaat over wat deze drie coalitiepartijen schreven in hun eigen programma. We stellen slechts enkele nieuwigheden vast waarbij vooral de aanstelling van de GAS-ambtenaar opvalt en dit stond dan zelfs niet in een verkiezingsprogramma.

 

Maar we hebben ook nogal wat vragen en opmerkingen:

Want welke concrete ideeën van burgers zijn nu eigenlijk opgenomen in dit plan?  Na één jaar werk maken van participatie zien we daar te weinig resultaat van. Wat gaan jullie doen met 180.000 euro voor het Ordinaaltje, wat zal daar tegenover staan voor die vele andere verenigingen in onze gemeente ??  En hoe werd de volgorde bepaald van de beveiligde oversteekplaatsen ?? Me dunkt dat er meer hoogdringendheid is op de Muizensteenweg en Waversesteenweg, telkens aan een oversteekplaats van de fietsstraat dan aan de Tramweg??

We zullen onze vragen verder stellen als de acties op de agenda worden gezet….

 

Daarom beste bestuur, we keuren het niet af, maar we keuren het ook niet goedwe  zullen ons onthouden bij de stemming omdat:

Ten eerste :

De leninglast stijgt enorm, en als ik even terugblik naar  de notulen van de gemeenteraad van 18/12/2013 (exact 6 jaar geleden), lees ik ‘dat het bestuur toen ons op de rand van faillissement brengt, torenhoge schulden aangaat , geen investeringsvermogen heeft, soit, rampzalige toekomst werd het bestuur verweten. We spraken toen van een oplopen van de financiële schuld van 4,9 miljoen tot 12,3 miljoen euro maar uiteindelijk is de schuldenlast zes jaar later gedaald naar 2,6 miljoen euro. In deze meerjarenplanning heeft het bestuur het voornemen om zo maar eventjes 20,7 miljoen te lenen tijdens deze legislatuur en aldus de burger op te zadelen met een jaarlijkse terugbetaling van meer dan 1 miljoen euro gedurende de volgende 20 jaar.

De Groen-fractie wil dit bestuur niet de les spellen zoals toen werd gedaan door een raadslid hier in deze vergadering aanwezig. Maar zullen we echt zoveel moeten uitgeven aan bv. ICT 2,8 miljoen, patrimonium 7,2 miljoen, riolering 7,3 miljoen, wagenpark 1,1 miljoen en bijgevolg zoveel lenen?

Mag ik ook nog opmerken dat de vorige legislatuur een batig kassaldo van 619.640 € achterliet en de verwachting voor 2024 een schamele 68.537 € zal bedragen. We kijken uit naar de halfjaarlijkse resultaten om te zien hoe deze cijfers zullen evolueren.

 

Ten tweede :

Dit plan is te weinig sociaal. Er wordt erg weinig tot eigenlijk niets ingezet op gemeenschapvorming, verbinding van buurten en wijken of installatie van wijkraden ondanks verkiezingsbeloftes. Voor de sociaal zwakkeren vinden we alleen een pover initiatief via het SVK. Maar er is ook in onze gemeente energiearmoede. Meer mensen vrezen hun huis niet te kunnen verwarmen omwille van de hoge energiefactuur.

Ten derde doet men eigenlijk te weinig voor de burgers op vlak van klimaat en CO²besparing         ( geen mede financiering, geen opzet naar aardgasloze gemeente, geen steun maatregelen voor semi -publieke gebouwen of het faciliteren van verenigingen om hun uitstoot te verminderen, geen lokale coaching via een loket of energiecoaches... ) terwijl net daar de grote winsten te boeken zijn. Ook een versnelde verduurzaming en zelfs eventuele afbouw van het eigen wagenpark en het materieel ( de 2takt machines eerst ) ontbreken voor ons. De geplande bedragen voor het klimaat nemen bovendien af over de jaren heen en voor 9 van de 24 klimaatacties zijn zelfs geen middelen voorzien. Acht acties zijn bovendien éénmalige acties terwijl het klimaat onafgebroken inspanningen vraagt.

De schrapping van de (bescheiden) tegemoetkoming van herbruikbare luiers vinden we symptomatisch voor een gebrek aan klimaatvisie op alle terreinen.

 

Ten vierde : dit plan bevat enorm véél intenties naar renovatie van enkele gemeentegebouwen, en veel aanpassingen aan gemeentelijke infrastructuur. Groen vraagt zich af of men zichzelf niet wat overschat.  We wensen het bestuur van harte toe dat de planning van de vele voorziene rioleringswerken kan gevolgd worden en dat opvolging van grotere werven zullen slagen....we kijken ook erg uit naar het in erfpacht kunnen geven van de panden aan de kerk van Bonheiden en Rijmenam (waarom wordt niet verder nagedacht over een PPS-project?) en wat er van de Lijn zal afgedwongen worden. Er zijn veel ambities en intenties, we zijn erg benieuwd of die worden waargemaakt. We twijfelen een beetje…

 

Ten vijfde : we zien ook het nut niet in van enkele 'frivoliteiten' (dixit OpenVld  in hun programma) zoals een nieuwe huisstijl – laat het aub geen slogan “schitterend bonheiden” zijn - of de grote budgetten die gaan naar zogenaamde participatiereglementen en handboeken, we twijfelen zelfs aan de noodzaak van een nieuwe tribune in ’t Blikveld en het wireless microsysteem kan allicht goedkoper.

 

Ten zesde  is het een enorm gemiste kans om de extra middelen ter waarde van 1 443 524 euro van de Vlaamse overheid voor open ruimte niet te koppelen aan een actieplan over die open ruimte en om een lokaal bosbeleid te voeren of een betonstop in onze gemeente aan te vangen. Er staat alleen 333 000 euro op de planning in 2024 om het parkdomein van Zellaer aan te kopen.

 

En bovenal ten zevende:  is het afschaffen van de rioolbelasting een jaar vóór de verkiezingen louter een populariteitsmaatregel - of mag ik zeggen een stunt? Na het eerder afgevoerd te hebben  op deze raad verliezen jullie hier echt jullie krediet. ... men zou de inkomsten beter kunnen inzetten voor het beheer van particuliere grachten en ondersteuning geven aan burgers die nog steeds geen riolering hebben.

Bovendien lijkt het ons verstandig – zoals we al aangaven tijdens de gemeenteraadscommissie - om bij Pidpa en Aquafin te pleiten voor tijdige rioleringswerken in de Oude Keerbergsebaan, zodat het nieuwe Dijledonk-project kan aansluiten op het gemeentelijk traject.

 

Neen, Groen zou enkele zaken anders hebben ingevuld.

We zouden meer ingezet hebben op het openbare domein met nog meer vergroening, verhogen van de  toegankelijkheid en het belevingscomfort.

In het  2e artikel van het bestuursakkoord onder “dorpsontwikkelingen en wonen” vinden we voor de ontwikkeling Bonheiden-centrum:  We wensen stappen te ondernemen in het uitwerken van een leefbare dorpskern en het wegwerken van het ‘smalle tunnel’ gevoel. De ambities zijn opstellen van een masterplan en realisatie van één fase. We hebben natuurlijk wel het collegebesluit gelezen (dd. 12/03/2019 ) aangaande dit masterplan, maar we hadden na 9 maanden wachten graag meer duiding gehad over dit ongetwijfeld belangrijk en allesomvattend concept. Doch in de meerjarenplanning vinden we er niets van terug.

 

Groen zou  geen middelen geven aan een bureau om ons te vertellen hoe we participatief werken, neen, we hadden gewoon die middelen aan burgers gegeven en hen tijdens een burgerbegrotingsfestival mee laten bepalen wat we ermee doen.

Groen zou meer ingezet hebben op een vrijwilligersbeleid en zou durven streven naar een fossiel arme gemeente of een voortrekkersrol durven opnemen voor een lokaal warmteplan.

Groen zou onze scholen gevraagd hebben mee vorm te geven aan een brede school en zou durven experimenteren met nieuwe vormen van kinderopvang zoals ‘bijspelen’.

Groen zou ook meer willen zorgen voor elkaar en een professionele omkadering willen opzetten voor buurtgerichte zorg en een lokaal zorgnetwerk ontwikkelen.

En alle maatregelen ten spijt om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikstort, zou Groen durven ijveren bij onze lokale afvalcommunale naar proefprojecten voor de invoering van statiegeld op blik en petflessen.

Behalve een toegankelijk en functioneel evenementenloket, lijkt ons de aanstelling van een engagementscoach wel wat want wie zich wil engageren in het vrijetijdsaanbod verdient een toeleiding naar de beste plek voor zijn/haar engagement.

En zo kunnen we eigenlijk nog even doorgaan.  We zullen het opsparen voor de vijf volgende jaren oppositiewerk!

Hopelijk resten er nog enkele centen voor onze ideeën en deze van onze 1.816 kiezers.