Wonen

Elk lokaal bestuur heeft eigenlijk het beste zicht op de woonproblematiek in de eigen gemeente. Bovendien is de afstand tot inwoners met woonvragen daar het kleinst. Groen ziet daarom een nog sterkere regie- en dienstverlenende rol weggelegd voor het lokaal bestuur : we maken van het lokaal woonoverleg een plek voor visievorming en formuleren er duidelijke en ambitieuze doelstellingen.

Als regisseur betrekken we van bij het begin alle lokale woonactoren en hebben we aandacht voor de spelers op de huurmarkt, want verhuurders betrekken is cruciaal om onze huurmarkt te versterken. Zo kunnen jonge gezinnen een betaalbare woning vinden.

Groen wil de weg op die de Vlaamse bouwmeester aangaf : denser gaan bouwen in het dorpscentrum om zo de vrije ruimte aan de randen van het dorp te vrijwaren. Stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke plannen moeten we aanpassen om verdichting in (verkavelings)wijken te realiseren en nieuwe (gedeelde) woonvormen toe te laten.

De tendens naar meer appartementsbouw willen we strikter omkaderen op maat van het dorp en de wijk. We leggen elk groot woonproject voor aan een kwaliteitskamer die als een soort woonkwaliteitscel fungeert en het project integraal beoordeelt en advies geeft aan het college. Deze cel bestaat uit de betrokken diensten én uit externe experten.

We willen ervoor gaan om onze woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden want er is er nog meer dan genoeg ruimte om aan huidige en toekomstige woonnoden te voldoen. Het project Grote Heide zit in een laatste voorbereidingsfase en kan nog ontwikkeld worden, maar dan stopt het. Om Grote Heide te realiseren hebben we wel woongebieden definitief omgezet in open ruimte. Van de Meurop-zone, tot heden een industriesite in Rijmenam, willen we een kwaliteitsvol woongebied maken met enkele voorzieningen zoals bv. kinderopvang of ontspanningsruimte. Zowel de Grote Heide als de Meurop-site moeten het wonen in Bonheiden en Rijmenam betaalbaar maken voor jonge gezinnen of voor jongeren op zoek naar een eigen huis in eigen dorp.

Samen met andere overheden moeten we toekomstgericht kijken naar de onbebouwde en vaak beboste ruimte die er vandaag nog rest in onze gemeente. Ondanks dat het veelal ingekleurd is als woongebied, moeten we in samenspraak met eigenaars dit in vraag stellen.