Zorgen voor elkaar

Zorgen voor elkaar omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat is ons vertrekpunt voor een sterk sociaal beleid. En een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Een overheid die een gericht, participatief en horizontaal sociaal beleid voert. Een overheid die zowel regisseur als actor is en vanuit die dubbele rol verschillende zorgactoren efficiënt laat samenwerken. Een overheid die een toegankelijke, vraaggestuurde dienstverlening aanbiedt en zich inschakelt in een veranderend zorglandschap.

Wat stellen wij concreet voor :

  • Het lokaal sociaal beleid wordt weldoordacht ingebed in het lokaal beleid, dat betekent een verregaande integratie van het OCMW in de gemeentewerking, het OCMW kan opgaan in de dienst welzijn.
  • We voorzien voldoende budget voor lokaal sociaal beleid. De integratie gemeente-OCMW betekent geen sluipende afbouw van middelen. Het lokaal sociaal beleid zal als apart beleidsdomein in het meerjarenplan komen. Hierdoor kunnen budgetverschuivingen naar andere beleidsdomeinen enkel plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad.
  • We beschouwen de integratie van het OCMW en de gemeente tegelijkertijd als een opportuniteit om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken. We bouwen de sociale reflex in elk beleidsdomein in. Bv. we denken aan de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in het jeugd- en cultuurbeleid; we bekijken ruimtelijke ordening en mobiliteit vanuit het perspectief van mensen in armoede of kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen, we denken aan de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot intergenerationele ( kinderen-senioren-jongeren) ontmoeting.

 

Naar ouderen en zorgbehoevenden willen we :

  • een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn waar ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en waar gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. We zorgen voor duidelijke communicatie ( en niet alleen digitaal ) en treden met ouderen in dialoog. De vergrijzing werkt in op heel wat meer terreinen dan alleen sociaal beleid en zorg. Er is vaak nood aan een aanpak die de verschillende beleidsdomeinen overstijgt.
  • een dementievriendelijke gemeente zijn zodat ook mensen met dementie en hun mantelzorgers een volwaardige plaats kunnen innemen in de lokale gemeenschap.

Opnieuw kijken we naar de buurt en straten want we willen inzetten op buurtgerichte zorg. In dit verhaal wordt sterk gekeken naar wat buurtbewoners nodig hebben. Er is veel aandacht voor bestaande informele hulp, vrijwilligers en mantelzorgers, voor ontmoeting en overleg. Buurtgerichte zorg heeft een grote meerwaarde, maar we moeten voor een sterke professionele omkadering zorgen. Zorgvragers kunnen op die manier (langer) in de eigen omgeving blijven. Hierdoor kunnen zij meer beroep doen op het eigen netwerk en behouden zij het contact met het bekende sociaal weefsel.  Buurtgerichte zorg is ook één element in de versterking van sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid.

Hoe organiseren we dat. We geven enkele voorbeelden :

  • Als gemeente nemen we een regisseursrol op en zorgen we  ervoor dat de professionele zorg zich inschakelt in het lokale netwerk. Het dienstencentrum, woonzorgcentrum Den Olm, huisartsen, thuisverpleging, leren we op die manier samenwerken in hun buurt.
  • We organiseren een zorgknooppunt in het dienstencentrum maar ook in het gemeentehuis waar men terecht kan met alle zorgvragen.
  • We richten  een zorgnetwerk op :  vrijwilligers nemen daarin verschillende taken op, zoals ziekenvervoer of een bezoek brengen aan mensen in eenzaamheid. Een cruciale succesfactor is de aanstelling van een professionele netwerkcoördinator. Deze vormt de link tussen de vrijwilligers en de zorgbehoevenden, en tussen de zorgbehoevenden en een netwerk van diensten. De activering van een zorgnetwerk zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen en dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen bijkomend ondersteund worden. Bovendien worden verborgen noden sneller gedetecteerd.
  • Het dienstencentrum  in Rijmenam, gelegen in Sint-Maartensberg is een ontmoetingsplek, en behalve een antwoord op zorgvragen bundelen we er verschillende diensten die je kunnen helpen langer thuis te wonen of je gezin ondersteunen. Maar het kan ook een plek zijn waar je terecht kan voor extra vorming over computergebruik of een warme maaltijd kan eten. En waarom zouden we de leerlingen van de Knipoog er ’s middags niet laten warm eten ? Of samen de pastorijtuin onderhouden ? Bezoekers van het centrum en kinderen kunnen elkaar beter leren kennen.

 

Mantelzorg !

Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een zorglandschap en verdienen een goede ondersteuning, ook vanuit de gemeente. Daarom richten we een gemeentelijk informatiepunt in voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak ook 'zorgmanagers'. In het gemeentelijk informatiepunt kan men terecht met alle zorgvragen en vinden mantelzorgers een overzicht van alle zorgdiensten. Op regelmatige basis worden de mantelzorgers gecontacteerd met de vraag of er veranderde noden zijn.

We kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlasten van hun vaak zware taak door respijtzorg. We bouwen bijvoorbeeld een oppasdienst uit in samenwerking met het lokaal dienstencentrum of het woonzorgcentrum. Of we richten een databank op die de vraag naar mantelzorg koppelt aan het aanbod van vrijwilligers in de gemeente.

We willen in onze bedrijven een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid promoten. Mantelzorg moet bespreekbaar worden op de werkvloer en er moeten  flexibele werkregelingen bestaan. Met Groen pleiten we trouwens voor een Vlaamse mantelzorgpremie.

Tot slot blijven heel wat mensen graag lang thuiswonen. Nieuw woonvormen, als een soort cohousing, waar ouderen en jongeren samen kunnen wonen, gemeenschappelijke ruimten, een tuin of de auto delen en tegelijkertijd elkaar ondersteunen. In onze gemeente zijn heel wat huizen alvast voldoende groot om meerdere mensen een warme thuis te geven mits enkele aanpassingen. Stedenbouwkundige voorschriften mogen dit niet in de weg staan.