Groen vraagt sluiting tijdelijke parking

01 Juni 2019

Groen vraagt sluiting tijdelijke parking

Aangezien domein Sluyts een groengebied is en er geen omgevingsvergunning kan afgeleverd worden voor een parking, moet de tijdelijke parking uiterlijk eind mei gesloten worden.

Groen vond het bijzonder jammer dat dit park op deze manier werd ingericht, net nadat op initiatief van Groen tijdens vorige legislatuur een herinrichtingsplan was uitgetekend. Deze plannen waren in volle uitvoering : een wandel- en joggingpad was reeds aangelegd en de nieuwe skateramp was ingeskate. Dit voorjaar zou extra beplanting komen onder de bomen en op de randen met de aanpalende tuinen zodat je midden in het park een mooi groen scherm zou krijgen. Extra zitmeubilair, outdoor fitness, natuurlijker speelmateriaal, een wilgenhut, petanquebaan, extra plek voor avontuurlijker sporten enzomeer. Het huidige bestuur heeft die plannen alvast in de ijskast gestoken.

De vorige maanden konden we amper bezoekers vaststellen en ook op 1 juni was het er erg stil, ondanks het zeer mooie weer. De parking was er nog maar verder bespeurden we niemand. Sinds vorige zomer waren er dagelijks skaters maar met dergelijke maatregelen ontneem je jongeren en kinderen veilige speelkansen. Het is toch zeer bizar dat een partij die eerst in de oppositie elke maand roept achter de skateramp, dan plots er mee voor zorgt dat de skateramp amper kan gebruikt worden!

Al in februari vroegen we het bestuur hoelang deze 'tijdelijke' parking zou duren. We kregen volgend antwoord, beargumenteerd door de omgevingsambtenaar :

Volgens het RUP heeft deze zone als bestemming "groengebied" en valt het onder de categorie parkgebieden zoals bepaald in Art. 2.2.3,§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gedurende maximaal 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen kunnen zonder omgevingsvergunning constructies geplaatst worden voor zover dit geen publiciteitsinrichtingen zijn. Tijdelijke constructies die gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied dienen altijd over een omgevingsvergunning beschikken. De parkgebieden behoren voor de toepassing van dit besluit niet tot de bedoelde ruimtelijke kwetsbare gebieden. De 4 periodes mogen op elkaar aansluiten maar overlappen elkaar niet. Elke begonnen periode telt voor 30 dagen. De tijdelijke parking kan stedenbouwkundig zonder omgevingsvergunning behouden blijven voor zover de maximum duur van het gebruik van deze parking geen 4 maanden overschrijdt.
De tijdelijke parking werd sinds februari 2019 in gebruik genomen, dit kan dus tot eind mei 2019 zonder omgevingsvergunning. Een definitieve parking is volgens de voorschriften van het RUP op deze locatie niet vergunbaar.

Dat betekent dus dat er momenteel een stedenbouwkundige overtreding wordt begaan met het blijven organiseren van deze tijdelijke parking. Dit vinden we een bijzonder vreemde houding van dit bestuur. Als lokale overheid dien je een voorbeeldrol op te nemen.

Groen zal dit blijven aankaarten en indien nodig melden aan de betrokken handhavingsambtenaar.