NATUUR IS DE TROEF VAN ONZE GEMEENTE

21 September 2012

Groen en natuur Mensen wonen graag in Bonheiden en Rijmenam omwille van het groen dat ze aantreffen in onze straten en dreven, op onze pleinen. Maar ook omwille het groen van onze waardevolle natuurgebieden zoals Cassenbroek, Mispeldonk en Bruinbeekvallei.Natuur is een belangrijke troef voor onze gemeente. Dat is niet alleen zo voor de pure natuurliefhebbers, maar ook voor de fiets- en wandeltoeristen en eigenlijk voor alle inwoners. Daarom is het een noodzaak om onze natuurgebieden en natuurwaarden te beschermen en te herstellen. Groen wil het actieve aankoopbeleid van Natuurpunt ondersteunen, zodat de natuurgebieden in de Dijlevallei verder verbonden worden en een groen lint vormen doorheen onze gemeente. Als het aan Groen ligt, krijgt Natuurpunt net zoals in nu al honderd andere Vlaamse gemeenten subsidies om gronden aan te kopen.

Ook wil Groen de sociale tewerkstellingsprojecten van Natuur- en Landschapszorg verder ondersteunen en uitbreiden. Zo kunnen we meer bermen ecologisch beheren, komen er terug kikkerpoeltjes, ... Deze sociale tewerkstelling komt niet alleen natuur en milieu ten goede, ze draagt ook bij aan een duurzame tewerkstelling.

Groenaanplantingen verdienen een plaats in de bebouwde kom en langs wegen. Groene ingrepen op de openbare ruimte zoals parkjes, hagen, groene verkeersremmers, groene speelbossen en speelplekken verhogen de leefbaarheid en verbeteren de biodiversiteit. Een haag tussen het fietspad en de rijweg zorgt voor meer veiligheid. Bij de heraanleg van wegen zal Groen deze ingrepen telkens bepleiten. In landbouwgebied moet meer aandacht gaan naar kleine landschapselementen zoals hagen en poelen, die men actief verder moet beheren via beheersovereenkomsten.

Voor de dreven in onze gemeente moet een drevenbeheersplan opgesteld worden. Dat is nodig om op lange termijn onderhoudswerken te plannen in dreven waarvan de bomen in minder goede staat zijn. Maar ook natuur op privégronden verdient onze bekommernis. Zo moet er meer aandacht gaan naar een ecologisch verantwoord onderhoud van tuinen. Bij kapvergunningen moet het bestuur de heraanplantingsvoorwaarden ook daadwerkelijk opvolgen.

Waterbeheer

Slechts 62% van de woningen in Bonheiden-Rijmenam is aangesloten op het rioleringsnet, en slechts 47% van het afvalwater wordt ook effectief gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarmee zit de gemeente bij de staartgroep in Vlaanderen. Aan het huidige tempo duurt het nog decennia om dit op een redelijk niveau te krijgen en blijven de natuurgebieden als opvangbekkens gebruikt worden bij wateroverlast door zware regenval. Daarom wil Groen samen met de waterintercommunale  HidroRio een "masterplan rioleringen" opstellen en uitvoeren, dat werk maakt van het opleggen en handhaven van hemelwaterinfiltratie bij particulieren en bedrijventerreinen, op het sneller uitvoeren van rioleringswerken (hiervoor dient een noodfonds vrijgemaakt te worden), op het installeren van drukpersleidingen. Maar ook op het actief opzetten en subsidiëren van kleinschalige waterzuivering (IBA ? Individuele Behandeling van Afvalwater) of rietvelden op plaatsen waar aansluiting op het rioleringsnet te duur is.

Afvalbeheer

Bonheiden-Rijmenam doet het goed op het vlak van selectieve afvalophaling, maar toch moeten we de lat hoger durven leggen. We zetten in eerste instantie in op het voorkomen van afval, vervolgens zoveel mogelijk  op hergebruik en ten slotte op een goed functionerende, gescheiden ophaling. Daardoor kunnen we zoveel mogelijk afval recycleren en composteren en moeten we zo weinig mogelijk verbranden.

Daarom zet Groen Bonheiden-Rijmenam verder actief in op afvalpreventie, met onder meer het verspreiden van stickers om reclamedrukwerk te weren. De premie voor herbruikbare luiers, die tien jaar geleden op voorstel van Groen werd ingevoerd, moet meer bekend gemaakt worden.

De gemeente moet nauw samenwerken met de regionale kringloopcentra en ervoor zorgen dat nog bruikbare goederen ook via het containerpark ingezameld worden. Groen wil de mogelijkheid van een lokale uitleendienst voor materialen en werktuigen.onderzoeken.

Groenafval kost een hoop (belasting)geld. We kunnen veel groenafval voorkomen door in te zetten op preventie en thuisverwerking, of door het wijkcomposteren in de dorpscentra. De gemeente blijft het composteren thuis of in de wijk verder ondersteunen met informatie- en sensibiliseringscampagnes. Dat gebeurt concreet door te werken met wijkcompostmeesters, door de verspreiding van compostvaten en door het systeem van wijkcomposthopen waar burgers met hun groenafval terecht kunnen.

Kippen houden is afval voorkomen en moet gestimuleerd worden.

De tarievenpolitiek van het containerpark moet doordacht opgebouwd zijn, zodat er geen concurrentie ontstaat met buurgemeenten, de burgers gestimuleerd worden om afval naar het containerpark te brengen en de afvalproductie ontmoedigd wordt.

Verdere denkpistes

Om het groene en duurzame karakter van onze gemeente verder uit te diepen, wil Groen het debat openen rond een volwaardig toekomstplan voor de gemeente, waarin we samen uitstippelen hoe we in Bonheiden-Rijmenam verder willen samenleven. Waar wachten we nog op om een Fair Trade-gemeente te worden? Hoe blazen we nieuw leven in het klimaatplan dat in 2007 goedgekeurd werd, maar sindsdien dode letter bleef? Is er in de gemeente plaats voor volkstuintjes rond de woonkernen, of misschien zelfs voor een coöperatieve bioboerderij? Hoe maken we onze eigen tuinen natuurlijker of kunnen we speelgroen avontuurlijker maken voor onze kinderen?

Tot slot moeten we het groene en landelijke karakter veel meer toeristisch uitspelen door een samenspel van fietsknooppunten en wandelroutes, door trage wegen op te stellen, door fietsen te verhuren en oplaadpunten voor elektrische fietsen te installeren en door het promoten van het plattelandstoerisme.

Terug naar overzicht programma GROEN Bonheiden-Rijmenam