Bomen wel, speelruimte niet!

28 April 2019

Bomen wel, speelruimte niet!

Groen legde de gemeenteraad van april enkele punten voor die haar nauw aan het hart liggen : onze bomen en groene speelruimte.

Groen ondernam vorige legislatuur het initiatief om een inventaris op te maken van de straatbomen en hagen binnen haar grondgebied. Verder werden ook de hagen rondom de speelpleintjes en begraafplaatsen geïnventariseerd.

De gemeente kan de inventaris gebruiken voor de opmaak van een werkplanning, opmaak bomenbeheerplan en beheer van het openbaar groen. 

 

Een beheerplan en/of een beheermodule moet onze groendienst in staat stellen om op korte en middellange termijn beheermaatregelen te formuleren, zegt Barbara Maes, en ze daadwerkelijk uit te voeren. Dat kan de bomen in onze gemeente een langere levensduur garanderen. Gelukkig stemde de gemeenteraad hiermee in!

De beheermaatregelen kunnen jaarlijks ingepland en budgettair geraamd worden. De uitvoering van het beheer kan in eigen handen genomen worden indien de expertise aanwezig is of kan gegund worden aan een externe boomverzorger.

Daarom vroeg Groen aan de gemeenteraad dat er middelen worden voorzien zodat de inventaris effectief haar doel bereikt : een goed onderhoud van al onze bomen is noodzakelijk....onze bomen zijn onze zuurstof, we moeten ze koesteren!

 

Maar er zijn niet alleen bomen, kinderen moeten ook kunnen spelen in avontuurlijk speelgroen.

Maar de buitenruimte is meer dan alleen bomen en daagt ons uit. Op elke school streeft Groen naar meer GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) want GRAS daagt kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen speelkansen. Pestgedrag daalt zelfs wanneer kinderen in een meer ontspannen sfeer spelen. Ook buiten de lesuren zijn ze een natuurlijke leeromgeving voor kinderen.  Als gemeente kan je hier naar de scholen toe een eerste stap zetten en samen op zoek gaan naar de wijze waarop dit kan gerealiseerd worden.

Kinderen moeten ook weten waar ze kunnen spelen en daarom vroegen we om een speelweefsel* en een kindlint** te ontwikkelen, en om meer avontuurlijk speelgroen op onze speelpleinen aan te leggen in plaats van speeltuintoestellen.

Tegelijkertijd vroegen we de gemeenteraad om jeugdbewegingen te sensibiliseren om hun buiten- speelzone, mits duidelijke afspraken, toegankelijk te maken buiten de uren dat er gespeeld wordt door de jeugdbeweging.

Al deze punten maakten deel uit van ons verkiezingsprogramma. Helaas werden al deze punten verworpen door de meerderheid. Groen is nu wel benieuwd naar het speelbeleid van dit bestuur. 

We merken te vaak dat agendapunten op de gemeenteraad worden verworpen met enkel het argument dat de bevoegde schepen hierover nog geen beslissing kan nemen omdat de voorbereidingen van de meerjarenplanning nog gaande zijn. Dat is net de reden dat Groen deze punten agendeert! Zo kan er effectief rekening worden gehouden met onze suggesties.

We hopen anderzijds dat de punten alsnog in de meerjarenplanning terechtkomen, maar dat dit bestuur dan wel zo eerlijk is om te communiceren dat het Groene ideeën zijn!

 

*Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken omvat, en de routes die deze plekken verbinden. We geven met een speelweefselkaart een duidelijk overzicht van alle publieke speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en de veilige wegen er naartoe.
**Een kindlint is een kindvriendelijke route in de wijk die speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen met elkaar verbindt.