Het ruimtelijk beleid gaat vooruit !

03 Juni 2018

Het ruimtelijk beleid gaat vooruit !

Groen maakt werk van een ruimtelijk beleid !

De voorbije jaren werden maar liefst verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) afgewerkt en goedgekeurd door de gemeenteraad :

Het RUP zonevreemde woningen, het RUP Lokaal bedrijventerrein Gestelhoflei, het RUP Rijmenam-centrum, het RUP Peerlaarstraat en Eertberglei, het RUP Grote Heide, het RUP Zonevreemde bedrijven en het Doornlaar-oost, het RUP erfgoedlandschap Krankhoeve en het RUP Imelda. Alle RUPs vind je op de website van de gemeente.

Het aantal en tempo waarop de RUPs de voorbije jaren werden afgewerkt zijn opvallend en dit is zeker de verdienste van Jan Fonderie die samen met de betrokken diensten heel hard getrokken heeft aan deze dossiers.

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is erg belangrijk want het werkt het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan Bonheiden verder uit tot op perceelsniveau en geeft een mogelijke bestemming aan, zegt Jan Fonderie, schepen voor ruimtelijke ordening.

En ook vandaag loopt de procedure al voor het RUP Bonheiden-centrum en zijn de nodige budgetten gereserveerd voor een RUP Meurop en Lokaal Bedrijventerrein Gestelhoflei 2.

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is erg belangrijk want het werkt het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan Bonheiden verder uit tot op perceelsniveau en geeft een mogelijke bestemming aan. Visies vanuit het structuurplan worden dus omgezet naar concrete bestemmingen met stedenbouwkundige voorschriften. Het kan dus vastleggen welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er al dan niet gebouwd mag worden en volgens welke voorschriften. Ze vormen de basis voor omgevingsvergunningen.

RUPs bieden zo ook duidelijkheid én zekerheden aan eigenaars en bedrijven. Bovendien hebben we met enkele RUPs woonuitbreidingsgebied kunnen omzetten in open ruimte of open ruimte kunnen bestendigen voor de verdere toekomst. Ook met het RUP Meurop hebben we de ambitie om milieubelastende industrie naast natuurgebied en woonzone om te zetten in een andere bestemming. Zo ondersteunen RUPs ook onze klimaatdoelstellingen voor 2030. Ook eigenaars van zonevreemde bedrijven of woningen weten nu beter waar ze aan toe zijn.